Regulamin

Regulamin szkoły pływania Forestnur – Swim 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

 1. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest opłacenie kursu nauki pływania i zaakceptowanie niniejszych zasad.  
 2. Opłaty za kurs można regulować w następujący sposób: a)Jednorazowo
  b)W dwóch ratach (2 rata nie później niż po odbyciu 5 – lekcji nauki pływania)
 3. Po dokonaniu zapisu na kurs konieczne jest wpłacenie pierwszej raty (tj. połowa ceny kursu), w przypadku braku wpłaty do 7 dni od momentu rozpoczęcia nauki pływania, uczestnik zostaje wykreślony z listy uczestników zajęć 
 4. W przypadku rezygnacji z kursu zwracana jest tylko połowa ceny kursu  
 5. W przypadku nieutworzenia grupy z powodu niewystarczającej ilości uczestników, organizator zwraca całość wpłaconej kwoty 
 6. Nieobecności zgłaszane są poprzez: SMS , telefonicznie (797826769) lub mailowo (biuro@forestnur.pl)  
 7. Nie zwracamy gotówki za niewykorzystane zajęcia 
 8. Nieobecności na zajęciach można odrobić we wcześniej uzgodnionym terminie z właścicielem szkoły – dotyczy tylko zgłoszonych nieobecności  
 9. Nieobecności na zajęciach można odrobić tylko 2 razy w danym semestrze kursu – niewykorzystane nieobecności nie przechodzą na kolejny semestr
 10. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do  pływania i przebywania w wodzie. 
 11. Każdy uczestnik kursu powinien posiadać: klapki, strój, czepek, okularki, ręcznik. 
 12. Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia  
 13. Do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć  
 14. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni
 15. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz pływalni  
 16. Rozpoczęcie zajęć odbywa się na sygnał prowadzącego – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć jest ZABRONIONE  
 17. Za zanieczyszczenia basenu przez uczestnika kursu odpowiada UCZESTNIK lub OPIEKUN  
 18. Szkoła Pływania Forestnur – Swim odpowiada za uczestników kursu tylko podczas trwania zajęć (przed i po zakończeniu zajęć za dzieci odpowiadają pełnoprawni opiekunowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)  
 19. Szkoła Pływania Forestnur – Swim ma prawo odwołać zajęcia z ważnych przyczyn, informując o tym fakcie uczestników kursu i zobowiązuje się przeprowadzić je w innym terminie 
 20. Uczestników kursu oraz osoby im towarzyszące obowiązują przepisy ogólne zgodne z regulaminem pływalni, na którą uczęszczają.

Pobierz oswiadczenie zgody udostepnienia wizerunku

Pobierz regulamin

pl_PLPolish